Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Platformy Decyduję-Inwestuję

 

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie www.Decyduję-Inwestuję.pl oraz jej poddomenach (dalej: „Platforma Decyduję-Inwestuję” lub „Platforma”), zwany dalej „Regulaminem”, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123, z późn. ).
 2. Celem Platformy jest poszerzenie wiedzy w zakresie finansów i inwestycji poprzez dostarczanie Użytkownikom informacji na temat oszczędzania i inwestowania, porad eksperckich, selekcji prognoz i trendów, alertów giełdowych, a także innych tematów związanych z finansami przygotowywanych przez specjalistów Banku oraz zewnętrznych ekspertów finansowych.

 

§2. Informacje o usługodawcy

 1. Podmiotem świadczącym usługi określone w Regulaminie jest THINKTANK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325641, NIP: 701-01-83-649, REGON: 141839360; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 132 000 PLN (dalej: „THINKTANK”).
 2. Partnerem THINKTANK w zakresie Platformy jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości (dalej: „Bank”).

 

§3. Korzystanie z Platformy i rejestracja

 1. Korzystanie z Platformy może odbywać się po uprzedniej rejestracji i utworzeniu Profilu lub bez rejestracji (dostęp jedynie do części materiałów). Określone usługi w ramach Platformy mogą wymagać uprzedniej rejestracji oraz utworzenia Profilu zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Rejestracja w Platformie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez utworzenie Profilu za pośrednictwem udostępnionego mu linku aktywacyjnego, w tym nadanie przez Użytkownika loginu i hasła do Platformy wykorzystywanego do późniejszego logowania się do Platformy. W przypadku braku otrzymania linku aktywacyjnego do Platformy lub chęci skorzystania z Platformy w późniejszym terminie należy zgłosić to do Banku, do dedykowanego Doradczy Bankowości Premium.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego bezpłatnie na Platformie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
 5. Z momentem rozpoczęcia korzystania z Platformy zawierana jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a THINKTANK o świadczenie usług na warunkach określonych w Regulaminie (dalej „Umowa”).
 6. Każdy Użytkownik Platformy może posiadać jeden Profil. Zakazuje się korzystania z cudzych Profili oraz udostępniania Profilu oraz danych logowania do Profilu osobom trzecim. Za działania i zaniechania osób, którym Użytkownik udostępnił dane logowania do Profilu, Użytkownik odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

 

 

§4. Ogólne warunki korzystania z Platformy

 1. Platforma przeznaczona jest dla klientów Bankowości Premium Banku („Użytkownik”).
 2. Użytkownicy Platformy uzyskują dostęp do:

 

 1. Użytkownicy niezarejestrowani:

a)Wybranych treści na temat oszczędzania i inwestowania,
b)słowniczka inwestora.

 1. Użytkownicy zarejestrowani:

a) Wszystkich treści zamieszczonych na Platformie (min. teksty merytoryczne, quizy, ankiety, materiały video, etc.),

b) Audiobooków i szkoleń.

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Platformy w zakresie określonym Regulaminem ma charakter nieodpłatny. Użytkownik ponosi koszty usługi dostępu do sieci Internet, w tym za transfer danych, jak również koszty korzystania z urządzenia mobilnego, na którym korzysta z Platformy zgodnie z obowiązującymi go stawkami i taryfami.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z audiobooków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu może następować poprzez przekierowanie z Platformy po kliknięciu na grafikę usługi na stronę internetową podmiotu trzeciego („Partnera”), na której Użytkownik samodzielnie loguje się do usługi Partnera, podając adres poczty elektronicznej i akceptując regulamin korzystania z usług Partnera, a następnie pobranie audiobooka ze strony Partnera. Usługa Partnera jest świadczona na podstawie ustalonego przez niego regulaminu, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ponosi kosztów zalogowania oraz pobrania pierwszego audiobooka oraz kolejnego audiobooka raz na trzy miesiące, licząc od ostatniego pobrania audiobooka. Treści dostępne w usłudze Partnera są zamieszczane przez Partnera na jego odpowiedzialność. Ma też możliwość darmowego pobrania jednego audiobooka raz na trzy miesiące, licząc od ostatniego pobrania audiobooka. Treści dostępne w usłudze Partnera są zamieszczane przez Partnera na jego odpowiedzialność.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu może wymagać samodzielnego zalogowania się przez Użytkownika do szkolenia poprzez podanie imienia i adresu poczty elektronicznej. Podane dane są dostępne dla organizatora szkolenia jakim jest THINKTANK. Dane dotyczące aktywności Użytkownika w szkoleniu mogą być widoczne wraz z imieniem podanym przez Użytkownika przy rejestracji do szkolenia dla innych Użytkowników szkolenia.
 4. Platforma nie jest przeznaczona do obsługi Użytkowników w zakresie czynności bankowych dokonywanych z Bankiem i nie powinna być w ten sposób wykorzystywana przez Użytkowników, w szczególności Użytkownik nie jest w żaden sposób zobligowany do ujawniania THINKTANK ani Partnerowi swoich danych osobowych, czy informacji na temat współpracy z Bankiem. Bank nie ujawnia THINKTANK informacji objętych tajemnicą bankową.
 5. Przekazanie przez Użytkownika w ramach Platformy, w tym podczas logowania się lub korzystania z usługi THINKTANK lub Partnera swoich danych osobowych, czy innych informacji dotyczących współpracy z Bankiem może prowadzić do ujawnienia przez Użytkownika THINKTANK lub Partnerowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie przekazanych przez Użytkownika informacji oraz faktu bycia klientem Banku.
 6. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Korzystanie z Platformy możliwe jest przez przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11, Chrome 60, FireFox 54 (lub wyższych wersjach) oraz gdy w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies oraz przez aplikację mobilną.
 7. W Platformie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS, SSL. Wybrane podstrony Platformy mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 8. Zabroniony jest dostęp do Platformy oraz jej treści w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na używaniu botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy bez ingerencji Użytkownika. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody przez THINKTANK.
 9. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania działań ukierunkowanych na zmianę treści Platformy niezgodnie z jej funkcjonalnością bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jej pracę, a także zamieszczania w Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

§5. Zastrzeżenia

 1. Wszelkie informacje i treści przedstawione na Platformie mają charakter wyłącznie informacyjny. Znajdujące się na Platformie treści oraz sposób ich przekazania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego, doradztwa inwestycyjnego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na Platformie informacje i treści nie są przeznaczone do podejmowania jakichkolwiek decyzji i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym w szczególności decyzji natury prawnej, biznesowej, inwestycyjnej lub podatkowej.
 2. W przypadku wszelkich treści znajdujących się na Platformie, w tym również w przypadku treści podmiotów trzecich THINKTANK nie składa jakichkolwiek gwarancji oraz zapewnień, w tym w szczególności co do ich aktualności, poprawności, kompletności oraz spójności. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji, w tym również decyzji biznesowych lub o charakterze inwestycyjnym, na podstawie treści znajdujących się na Platformie, odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika. W żadnym wypadku nie należy uznawać treści znajdujących się na Platformie za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez THINKTANK lub osoby działające w jego imieniu.

 

§6. Materiały i treści umieszczane na Platformie

 1. W ramach Platformy THINKTANK udostępnia treści, które mogą obejmować w szczególności grafiki, dane, znaki wyróżniające, zdjęcia, teksty, filmy, animacje, interfejsy (dalej: „Treści”). Treści są wyłączną własnością Banku lub podmiotów, które udzieliły Bankowi właściwych praw do korzystania z takich treści.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Treści umieszczanych na Platformie dozwolone jest wyłącznie w zakresie, w jakim dokonywane jest przez użytkowników końcowych w celu zapoznania się z ww. materiałami.
 3. Korzystanie z treści lub materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób inny, niż określony w ust. 2, jest niedozwolone. W szczególności, niedozwolone jest:
 • utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie materiałów i treści Platformy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (uwzględniając zarówno dystrybucję fizycznych materiałów, jak i rozpowszechnianie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), w tym w szczególności w celu umieszczania w innych serwisach internetowych, agregatorach danych lub bazach danych;
 • odsyłanie do Platformy w sposób mogący sugerować współpracę gospodarczą THINKTANK lub Banku oraz Użytkownika lub w sposób ukrywający fakt prowadzenia Platformy przez THINKTANK;

z zastrzeżeniem dozwolonego użytku na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm).

 

 1. W związku z korzystaniem z Platformy Użytkownik jest zobowiązany do:
 • nieudostępniania treści będących treściami bezprawnymi,
 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od korzystania z Platformy w sposób uciążliwy lub naruszający prawa dla innych Użytkowników, THINKTANK lub Banku,
 • przestrzegania praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności od zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji i danych o nich, bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa.

 

§7. Obsługa reklamacji

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje do THINKTANK dotyczące korzystania z Platformy, w tym w zakresie logowania oraz funkcjonowania Platformy.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@decyduje-inwestuje.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny THINKTANK.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika zgłaszającego reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu rozpatrzenia reklamacji, przed je rozpatrzeniem, THINKTANK zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez THINKTANK prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja, chyba, że Użytkownik wskazał inny sposób otrzymania odpowiedzi.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank Użytkownik może składać w Banku na zasadach opisanych w umowie zawartej z Użytkownikiem osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu,  24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w Oddziale Banku, drogą elektroniczną – systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie Internetowej Banku.

 

§8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, Polityka prywatności

 1. Korzystanie z Platformy nie wymaga podania przez Użytkownika do THINKTANK danych osobowych, ani nie wymaga przetwarzania przez THINKTANK danych osobowych Użytkownika, chyba, że Użytkownik, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu, zdecyduje się na dobrowolne podanie THINKTANK swoich danych osobowych w Platformie, np. zapisując się do newslettera, na szkolenie, składając reklamację, czy wysyłając e-mail z komentarzem lub pytaniem – wtedy dane Użytkownika wykorzystywane są jedynie w zakresie niezbędnym realizacji tych usług. Otrzymanych wiadomości w większości przypadków THINKTANK nie kasuje, tylko archiwizuje. Na prośbę Użytkownika wiadomość oraz powiązany z nią adres e-mailowy zostanie wykasowana. Taką prośbę należy wysłać na adres: info@decyduje- inwestuje.pl. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając taką prośbę na adres e-mail: info@decyduje- inwestuje.pl lub wysyłając stosowne oświadczenie na adres: THINKTANK, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 • Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest THINKTANK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

 • Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe są przetwarzane przez THINKTANK w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

 • Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez THINKTANK do Banku.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji Umowy, a po rozwiązaniu Umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez THINKTANK danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • o prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 1. THINKTANK z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze informatycznym. THINKTANK zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. THINKTANK informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Platformy używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Platformy. Uzyskane informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. THINKTANK informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, nie będzie możliwe zarejestrowanie się użytkownika na Platformie, a co za tym idzie korzystanie z wszelkich funkcjonalności wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2.

 

§9. Blokowanie dostępu

 1. Z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, w tym w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Platformy, THINKTANK może zablokować dostęp do całości lub części usług Platformy.
 2. THINKTANK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Użytkownik udostępnił THINKTANK adres swojej poczty elektronicznej, informuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Platformy przed zablokowaniem lub, jeśli jest to niemożliwe, niezwłocznie po wykonaniu tej czynności, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy przepisów prawa.
 3. W przypadku nieudostępnienia przy Użytkownika do THINKTANK adresu swojej poczty elektronicznej informacja o zablokowaniu dostępu do Platformy zostanie wyświetlona przy próbie zalogowania przez Użytkownika.
 4. Blokada jest utrzymana do czasu ustania przyczyny, z powodu której została wykonana.

 

§10. Rozwiązanie Umowy

 1. Świadczenie usług przez THINKTANK w ramach Platformy ma charakter bezterminowy, przy czym w każdej chwili Użytkownik może rozwiązać Umowę przez rezygnację z korzystania z Platformy albo poprzez usunięcie Profilu za pośrednictwem Platformy lub przesłanie na adres e-mail THINKTANK: info@decyduje-inwestuje.pl oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez THINKTANK w trybie natychmiastowym:
 • gdy Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, a w przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych działań ukierunkowanych na zmianę treści Platformie, bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jego pracę, a także zamieszczania w Platformie treści o charakterze bezprawnym.
 1. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Platformy lub wobec braku aktywności Użytkownika na Platformie przez okres co najmniej 5 lat, THINKTANK uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie, na piśmie, w terminie 14 dni od jej zawarcia. Termin ten jest zachowany. jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane do THINKTANK. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do Regulaminu.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest poprzez Profil Użytkownika na Platformie oraz na stronie decyduje-inwestuje.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Z uwagi na konieczność okresowego prowadzenia prac serwisowych Platformy oraz z uwagi na awarie, błędy, konieczność zapobiegnięcia lub usunięcia zagrożeń, konserwacje, przeglądy, modyfikacje lub rozwój Platformy, mogą nastąpić przerwy techniczne w funkcjonowaniu Platformy, przy czym stosowne informacje o pracach technicznych będą przekazywane przez THINKTANK z odpowiednim wyprzedzeniem komunikatami zamieszczanymi na Platformie chyba, że zawieszenie działania Platformy jest skutkiem okoliczności nagłych.
 3. Treści dostępne na Platforma mogą ulegać zmianie z zastrzeżeniem zachowania charakteru informacyjno–edukacyjnego Platformy oraz minimalnego zakresu usług wymienionych w § 4 Regulaminu.
 4. THINKTANK przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu w przypadku:
 • zmian w Platformie wynikających z jej rozwoju, utrzymania, konieczności zwiększania bezpieczeństwa, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy i powoduje konieczność dostosowania postanowień Regulaminu;
 • wprowadzenia nowych funkcjonalności Platformy, lub zakończenia dostępności poszczególnych funkcjonalności Platformy, o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy,
 • wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
 1. THINKTANK udostępnia Użytkownikowi nowe brzmienie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej.
 2. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia przez Użytkownika opłat z tego tytułu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Językiem stosowanym w relacjach THINKTANK z Użytkownikiem jest język polski.
 6. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem Umowy ustala się zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi właściwości sądów, w tym ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1822, z późn. ).
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem usług przez THINKTANK jest prawo polskie.
 8. Użytkownik korzystający z Platformy może wykorzystać platformę ODR (platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/) w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą elektronicznie umową w zakresie korzystania z Platformy. Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Użytkownika skargi uprawnionemu podmiotowi (podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów).
 9. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Platformy można kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: info@decyduje-inwestuje.pl. Korespondencję pisemną należy kierować na adres THINKTANK Sp. z o. o., biuro: Business Link PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.